Slide thumbnail

ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ?

ຢູນີເທວ ແມ່ນເຄື່ອຂ່າຍທີ່ສະໜອງບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມໃນ ສປປລາວ, ເປັນເຄື່ອຂ່າຍທີ່ມີຂອບເຂດສົ່ງສັນຍານ ທີ່ກວມພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ, ເປັນເຄື່ອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຢູນີເທວແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຂອງບໍລິສັດສະຕາຣໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໂດຍການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວເອເຊຍໂທລະຄົມ ແລະ ບໍລິສັ ວຽດເທວໂກຼໂບກຣູບ ແຫ່ງ ສສວຽດນາມ.

ນິຍາມກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັ່ງນີ້, “Uni” ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍຫຍໍ້ມາຈາກ “United” ຄວາມໝາຍວ່າ ການຮ່ວມກັນເປັນໜື່ງ, ເຊິ່ງເປັນຄ່ານິຍົມທີ່ສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກປະຊາຊົນລາວ, ຢູນີເທວໄດ້ສ້າງ ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອເຊື່ີອມໂຍງກັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ເຮັດການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີກວ່າ.

ປະຈຸບັນ, ຢູນີເທວແມ່ນໄດ້ໃຫ້ບໍລິການດັ່ງນີ້:

 • ບໍລິການມືຖື: ປະກອບມີ ມືຖືແບບເຕີມເງິນ, ເບີລາຍເດືອນ, ບໍລິການ3ຈີ
 • ບໍລິການແບບສາຍ: ຢູນີໂຮມໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແບບບໍ່ມີສາຍ, ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແບບສາຍ
 • ອິນເຕີເນັດ: FTTHADSL, EDGE, Mobile Broadband 3G & 4G
 • ບໍລິການເຊົ່າສາຍ
 • ບໍລິການເສີມຂອງມືຖື

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງຢູນີເທວ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງທຸກຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ຢູນີເທວໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງການຈັດຈໍາໜ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍມີ ຕົວແທນຂາຍຫລາຍກວ່າ 15,000 ຮ້ານຈໍາໜ່າຍ, ສ້າງຈຸດຂາຍຢູ່ໃນທຸກໆບ້ານ ທີ່ມີສັນຍານຂອງຢູນີເທວ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ຫລາຍກວ່າ 20,000 ຄົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.

ຢູນີເທວແມ່ນເຄື່ອຂ່າຍຂ່າຍທີໃຫ່ຍ ທີ່ສຸດໃນລາວ ມີຈໍານວນລູກຄ້ານໍາໃຊ້ບໍລິການມືຖື ຫລາຍກວ່າ 2.3ລ້ານລູກຄ້າ, ຢູນີເທວ ໄດ້ຂະຫຍາຍເຄື່ອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວປະເທດ  ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບໃນການພົວພັນສື່ສານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດມືຖືເພີ່ມຂື້ນ 4ທົບ ນັບຈາກມື້ທີ່ຢູນີເທວໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ.

ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການມາເຖິງປະຈຸບັນ ພຽງໄລຍະ 7ປີ ຢູນີເທວແມ່ນສາມາດຮັກສາໄດ້ ອັດຕາການເຕີບໂຕໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 16%, ສູງກ່ວາເຄືອຂ່າຍອື່ນ ປະມານ 1.35 ເທື່ອ, ໂດຍສະເພາະອັດຕາການເສຍພັນຖະອາກອນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານພາຍຫຼັງຫັກກໍາໄລແລ້ວ ແມ່ນປະມານ 27% ສູງກວ່າເຄືອຂ່າຍອື່ນເຖິງ2.7ເທົ່າສົມທຽບໃສ່ປີ 2014, ຖືໄດ້ວ່າເຄື່ອຂ່າຍຢູນີເທວ ເປັນເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມອບອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ທີ່ສູງທີ່ສຸດ ໃນລາວ ລວມມູນຄ່າທີ່ມອບແລ້ວ ເຖິງ 54ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ(USD).

ຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຢູນີເທວກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານ ປະກອບສວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ໂຄງການສະໜອງອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ ໂດຍໄດ້ມອບໄປແລ້ວ 1.295 ໂຮງຮຽນ, ສ້າງສູນການແພດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງລາວ, ເພື່ອເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການພັດທະນາ ລະບົບ ອີ-ກາເວີເມີນ ແກ່ລັດຖະບານ, ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ເຂົ້າຮຽນ ການແຂ່ງຂັັນ ແຊມ-ປຽນ ຂອງໂຄງການ ໄມໂຄຊອບ ອອຟຟິດ ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ປະເທດລາວ

ດ້ວຍການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ແຕກຕ່າງ ເຄື່ອຂ່າຍຢູນີເທວ ແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ “ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາການຕະຫຼາດ” ລາງວັນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຈາກອົງການສື່ສານສາກົນ ປີ 2012, ເປັນເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຂອງໄອຊີທີ.

ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງພວກເຮົາ

ເວລາໃດກໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຮັບຟັງຄໍາສ່ອງແສງຈາກລູກຄ້າ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປັບປຸງນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ທີ່ທັນຍົກທັນສະໄໝ,  ແລະ ບັນດາເນື້ອບໍລິການດ້ານດີຈີຕອລ ເພື່ອບໍລິການສິ່ງທີ່ດີສຸດແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ເພື່ອການພັດທະນາເຕີບໂຕຢ່າງຢືນຍົງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະຍາວ ທາງດ້ານການບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ບໍລິການ

ປັດສະຍາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ປັດສະຍາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ມີ 3 ຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນຄື:

 1. ລູກຄ້າແມ່ນບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງທຸກຄໍາສ່ອງແສງຈາກລູກຄ້າ, ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
 2. ຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ: ເຊິ່ງພວກເຮົາເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນໜ້າທີຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ກໍ່ຄືການປະກອບສ່ວນພັດທະນາໃຫ້ສັງຄົມນັບມື້ນັບກ້າວໜ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ.
 3. ສັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງກອນມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ພັດທະນາ: ພະນັກງານທຸກຄົນຂອງຢູນີເທວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມສຸກ ແລະ ສິ່ງດີໆ, ພາຍໃຕ້ສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດວຽກທີ່ສະດວກສະບາຍ.

ຍຸດທະສາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ເປົ້າໝາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດມີ 5 ເປົ້າໝາຍ

 1. ເພື່ອການເປັນບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມໃນລະດັບນໍາໜ້າ ພາຍໃນ 3 ປີທີ່ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ.
 2. ນໍາເອົາຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ສື່ສານທີ່ກ້າວໜ້າ ມາສູ່ປະຊາຊົນລາວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ.
 3. ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ໄດ້ຮັບປະກັນທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດສົ່ງສັນຍານ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ
 4. ນໍາເອົາເທັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດສູ່ ປປ ລາວ.
 5. ສ້າງຄວາມຫຼາກຫລາຍເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກ
 6. ສ້າງລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸກກຸ່ມປະເພດລູກຄ້າ.

ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ພວກເຮົາ

ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ຕໍ່ກັບລູກຄ້າ, ເພື່ອຮ່ວມງານ, ຄູ່ຮ່ວມໃນການລົງທຶນ, ສັງຄົມ ແມ່ນກະທັ້ງວ່າຕໍ່ຢູນີເທວເອງ, ຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນແນວທາງຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ກ້າວໜ້ານໍາສະໄໝ.

1. ຄ່ານິຍົມທາງນະວັດຕະກໍາ.

ຄໍາວ່ານະວັດຕະກໍາ ແມ່ນຄວາມຄິດໃໝ່ໆເພື່ອທົດແທນສິ່ງເກົ່າ, ໝາຍເຖິງການຮ່ວມກັນໃນການພ້ອມກັນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃຫ້ຄວາມນັບຖືແກ່ຄວາມສິ່ງທີ່ກະທໍາ ແລະ ຍອມຮັບກັບທຸກໆແນວຄວາມຄິດ, ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກພາກສ່ວນໃດກໍ່ຕາມ, ມີການສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ເພື່ອດືງດູດແກ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ລູກຄ້າ ແລະ ຕໍ່ກັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ.

2. ປ່ຽນແປງບັນທັດຖານ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການແຂງຂັນໂດຍຕ້ອງສາມາດປັບຕົວໄດ້ໄວກັບທຸກໆສາຖານະການ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປັບຕົວ ເປັນບັນທັດຖານຄວາມຄິດ ແລະ ການຈັດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ປັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ.

3. ລະບຽບວິໄນບັນທັດຖານ

ເຂັ້ມງວດຕໍ່ການພັດທະນາລະບຽບວິໄນ, ສ້າງຄວາມເປັນປືກແຜນອັນໜື່ງອັນດຽວ ແລະ ຍອມຮັບຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອຸປະສັກທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາເຮັດວຽກ, ມີຄວາມໄວ ແລະ ທົ່ວເຖິງ

4. ບໍລິສັດແມ່ນເປັນຄອບຄວາທີ່ສອງ:

ພະນັກງານທຸກໆຄົນແມ່ນມີໜ້າທີໃນການພັດທະນາຄອບຄວານີ້, ມີຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂ ບໍ່ວ່າວຽກນັ້ນຈະເປັນວຽກວຽກນ້ອຍຊໍາໃດ, ຮ່ວມກັນເຮັດວຽກເປັນທິມເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊິ່ງກັນແລະກັນ ທຸກຄົນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເພື່ອນຮ່ວມງານດ້ວຍກັນ ທຸກຄົນແມ່ນເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງອົງກອນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້.

5. ລະບົບຄວາມຄິດ:

ຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ ທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງໃນລະບົບອົງການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງ ໃນທຸກໆຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບທີ່ວາງອອກ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານມີການພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຢືນຢົງ, ລຸດຜ່ອນການເກີດບັນຫາທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ

 

ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ມູນມອງຂອງຢູນີເທວ ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ.

ມູມມອງຂອງຢູນີເທວ ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ ໃນນິຍາມຄຸນຄ່າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຢູນີເທວ

ໃນທຸກໆອົງກອນສັງຄົມແມ່ນເປັນຮາກຖານທີ່ສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາ, ຢູນີເທວຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ

ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຕອບແທນຕໍ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ດ້ວຍມູນມອງທີ່ວ່າ “ການດໍາເນີນທຸລະກິດເວລາໃດກໍ່ຕ້ອງມີການເຊື່ອມໂຍງຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ” ສິ່ງນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງ ທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼັກ ຂອງຢູນີເທວ ການພັດທະນາອົງກອນ ຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການຕອບແທນສັງຄົມຢ່າງມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ

ມີຫຼາຍໆກິດຈະກໍາທີ່ຢູນີເທວແມ່ນໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍສັງຄົມເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜື່ງທີ່ຜັກດັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ມີການພັດທະນາໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກິດຈະກໍາເຊັ່ນ:

 • ອີ-ກາເວີເມັນ
 • ໂຄງການອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ໂຄງຮຽນ
 • ສ້າງສູນສຸຂະພາບເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອບັນດາປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນ
 • ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຍັງຂາດແຄນ.

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ:

ດ້ວຍຫຼັກການປັດສະຍາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແບບບູລະນາການ, ການເຂົ້າເຖິງຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ມີຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ຢູນີເທວໄດ້ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການພັດທະນາ ແລະ ຖືໄດ້ວ່າ ມີຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ຢູນີເທວໄດ້ເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມເຊັ່ນ:

 • ໂຄງການອິນເຕີເນັດ : ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແລ້ວ 1.295 ໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະ 6ເດືອນເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2015 ມູນຄ່າປະມານ3ລ້ານໂດລາ.
 • ສ້າງສູນການແພດເພື່ອຮັບປະກັນການປິ່ນປົວຢູ່ແຂວງອັດຕະປື 04/2015: ໂດຍມອບທຶນການກໍ່ສ້າງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ໂຮງແຂວງ
 • ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງມີກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫລືອກສັງຄົມອື່ນໆອີກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ທຸກຍາກແລະຂາດແຄນ.