Slide thumbnail

ເປັນຫຍັງທ່ານຈື່ງຄວນເປີດໃຊ້ 4ຈີ

ປະຈຸບັນນີ້ ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດແມ່ນມີການເພີ່ມຂື້ນ, ເຊິ່ງອັດຕາການາໍໃຊ້ດາຕ້າທຽບໃສ່ປີ 2012 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນເຖິງ 3ເທົ່າ
ຖ້າທ່ານເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງຄວາມໄວຂອງອິນເຕີເນັດ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງການນໍາໃຊ້ 4ຈີແອລທີອີ, ເຊິ່ງເປັນອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄວາມໄວທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
ທຽບໃສ່ 3ຈີແລ້ວແມ່ນໄວກວ່າເຖິງ 15ເທື່ອ.

ດາວໂລດເກມ

25X
ໄວກວ່າ

ຟັງເພງ

2-6X
ໄວກວ່າ
+ບໍ່ມີການກະຕຸກ

ເບີ່ງວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງ

10X
ໄວກວ່າ
+ບໍ່ມີການກະຕຸກ

ອັບໂລດຮູບ

6X
ໄວກວ່າ

ການບໍລິການ ຢູນີເທວ 4G

MI1  ແພັກເກດ

ລາຄາ
1,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 25MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*1# 

MI2  ແພັກເກດ

ລາຄາ
2,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 60MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*2# 

MI5  ແພັກເກດ

ລາຄາ
5,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 125MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*3# 

MI10  ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 270MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*4# 

ຈໍາປາ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
50,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1.5GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*7# 

ລໍາວົງ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
100,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 3GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*8# 

ຄໍາ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
120,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 4GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*9# 

ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການໃຊ້ງານ 3G ແລະ 4G ສໍາລັບ ເບີເຕີມເງິນ ແລະ ລາຍເດືອນ

 • ເບີເຕີມເງິນ ແພັກເກດ MI0,MI1, MI2, MI5 ເມື່ອນຳໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ 300 ກີບ/MB.
 • ເບີລາຍເດືອນ ແພັກເກດ MI1, MI2, MI5 ເມື່ອນໍາໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ແຕ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຍັງເຫຼືອ ລູກຄ້າສາມາດຫຼີ້ນອິນເຕີເນັດໄດ້ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ 40 ກີບ/MB ຈົນກ່ວາຈະຄົບອາຍຸການນໍາໃຊ້ ລະບົບຈຶ່ງຈະຕັ້ງແພັກເກດໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ.
 • ແພັກເກດ MI10, ຈຳປາ, ລຳວົງ ແລະ ຄຳ ສໍາລັບເບີເຕີມເງິນ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ ເມື່ອດາຕ້ານຳໃຊ້ໝົດລະບົບຈະບັອກອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງລົງທະບຽນແພັກເກດຄືນ.

LTU5   ແພັກເກດ

ລາຄາ
5,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1,024 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*21# 
ພີມ LTU5 ສົ່ງ 209 

LT2 (ໃໝ່)   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 6,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 2ວັນ
*209*30# 
ພີມ LT2 ສົ່ງ 209 

ຮອຍຍີ້ມ   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 2,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 5ວັນ
*209*22# 
ພີມ LT11 ສົ່ງ 209 

ໃຈດີ   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1,500 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 7ວັນ
*209*23# 
ພີມ LT12 ສົ່ງ 209 

LT4 (ໃໝ່)   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 5,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 3ວັນ
*209*33# 
ພີມ LT4 ສົ່ງ 209 

LT50   ແພັກເກດ

ລາຄາ
50,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 5,120 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*24# 
ພີມ LT50 ສົ່ງ 209 

LTU120   ແພັກເກດ

ລາຄາ
120,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 12,288 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*25# 
ພີມ LTU120 ສົ່ງ 209 

LT30   ແພັກເກດ

ລາຄາ
200,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 30,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*32# 
ພີມ LT30 ສົ່ງ 209 

4GU30   ແພັກເກດ

ລາຄາ
300,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 60,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*28# 
ພີມ 4GU30 ສົ່ງ 209 

ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການໃຊ້ງານ 3G ແລະ 4G ສໍາລັບ ອີນເຕີເນັດຊິມ

 • ທຸກແພັກເກດ ເມື່ອນຳໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ລະບົບຈະບັອກ ລູກຄ້າຕ້ອງລົງທະບຽນໃໝ່.
 • ແພັກເກດ LT30: ຫລັງຈາກໝົດຈຳຈວນດາຕ້າ 30.000 MB, ຄວາມໄວຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອ 512 Kbps
 • ແພັກເກດ 4GU30: ຫລັງຈາກໝົດຈຳຈວນດາຕ້າ 60.000 MB, ຄວາມໄວຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອ 512 Kbps

ພົບກັບສັນຍານ ຢູນີເທວ 4G ໄດ້ໃນເຂດຂອງທ່ານອາໃສຢູ່

- ພືນທີ່ໃຫ້ບໍລິການສັນຍານ 4G -