Slide thumbnail

ພົບກັບປະສົບການ ອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື ດ້ວຍຄວາມໄວ ຄຸນນະພາບສູງສຸດ

ພວກເຮົາສະໜອງທ່ານ ດວ້ຍອິນເຕີເນັດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເຊື່ອມຕໍ່ມືຖືຂອງທ່ານ

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແພັກເກດ ທີ່ເໝາະສົມກັບ ທ່ານທີ່ສຸດ!

MI1  ແພັກເກດ

ລາຄາ
1,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 25MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*1# 

MI2  ແພັກເກດ

ລາຄາ
2,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 60MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*2# 

MI5  ແພັກເກດ

ລາຄາ
5,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 125MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*3# 

MI10  ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 270MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*4# 

ຈໍາປາ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
50,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1.5GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*7# 

ລໍາວົງ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
100,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 3GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*8# 

ຄໍາ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
120,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 4GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*9# 

ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການໃຊ້ງານ 3G ແລະ 4G ສໍາລັບ ເບີເຕີມເງິນ ແລະ ລາຍເດືອນ

 • ເບີເຕີມເງິນ ແພັກເກດ MI0, MI1, MI2, MI5 ເມື່ອນຳໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ 300 ກີບ/MB.
 • ເບີລາຍເດືອນ ແພັກເກດ MI1, MI2, MI5 ເມື່ອນໍາໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ແຕ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຍັງເຫຼືອ ລູກຄ້າສາມາດຫຼີ້ນອິນເຕີເນັດໄດ້ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ 40 ກີບ/MB ຈົນກ່ວາຈະຄົບອາຍຸການນໍາໃຊ້ ລະບົບຈຶ່ງຈະຕັ້ງແພັກເກດໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ.
 • ແພັກເກດ MI10, ຈຳປາ, ລຳວົງ ແລະ ຄຳ ສໍາລັບເບີເຕີມເງິນ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ ເມື່ອດາຕ້ານຳໃຊ້ໝົດລະບົບຈະບັອກອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງລົງທະບຽນແພັກເກດຄືນ.
 • ໝາຍເຫດ ເບີ 4G: ທຸກໆແພັກເກດ ເມື່ອດາຕ້ານໍາໃຊ້ໝົດ ລະບົບຈະບັອກອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງລົງທະບຽນແພັກເກດຄືນ.

LTU5   ແພັກເກດ

ລາຄາ
5,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1,024 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*21# 

LT2 (ໃໝ່)   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 6,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 2ວັນ
*209*30# 

ຮອຍຍີ້ມ   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 2,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 5ວັນ
*209*22# 

ໃຈດີ   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1,500 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 7ວັນ
*209*23# 

LT4 (ໃໝ່)   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 5,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 3ວັນ
*209*33# 

LT50   ແພັກເກດ

ລາຄາ
50,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 5,120 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*24# 

LTU120   ແພັກເກດ

ລາຄາ
120,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 12,288 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*25# 

LT30   ແພັກເກດ

ລາຄາ
200,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 30,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*32# 

4GU30   ແພັກເກດ

ລາຄາ
300,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 60,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*28# 

ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການໃຊ້ງານ 3G ແລະ 4G ສໍາລັບ ອີນເຕີເນັດຊິມ

 • ທຸກແພັກເກດ ເມື່ອນຳໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ລະບົບຈະບັອກ ລູກຄ້າຕ້ອງລົງທະບຽນໃໝ່.
 • ແພັກເກດ LT30: ຫລັງຈາກໝົດຈຳຈວນດາຕ້າ 30.000 MB, ຄວາມໄວຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອ 512 Kbps
 • ແພັກເກດ 4GU30: ຫລັງຈາກໝົດຈຳຈວນດາຕ້າ 60.000 MB, ຄວາມໄວຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອ 512 Kbps