Slide thumbnail

ຢູນີເທວ ດາຕ້າໂຣມມິງ

ຢູນີເທວ ດາຕ້າໂຣມມິ້ງ ສໍາລັບປະເທດໄທ

True Move H
Dtac
ແພັກເກດ ລາຄາ ດາຕ້າ ວັນໝົດອາຍຸ ວິທີລົງທະບຽນ ໝາຍເຫດ
IR6 6,000   ກີບ 150MB 24ຊມ ພິມ IR6 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ ແລະ ເບີເນັດ
IRU15 15,000   ກີບ ບໍ່ຈໍາກັດ 24ຊມ ພິມ IRU15 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ ເບີເນັດ ແລະ ລາຍເດືອນ
IRU35 35,000   ກີບ ບໍ່ຈໍາກັດ 3ວັນ ພິມ IRU35 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ ເບີເນັດ ແລະ ລາຍເດືອນ

ກ່ອນນໍາໃຊ້ດາຕ້າ Roaming ລູກຄ້າຕ້ອງລົງທະບຽນເປີດບໍລິການ IR ກ່ອນ ໂດຍການພີມ “ON” ສົ່ງໄປ 117, ຫລັງຈາກນັ້ນລູກຄ້າສາມາດລົງພະບຽນແພັກເກດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ແພັກເກດ IR6 ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ສະເພາະເບີເຕີມເງີນ ແລະ ເບີເນັດ, ເມື່ອດາຕ້າໝົດລະບົບຈະສືບຕໍ່ຕັດ 40 ກີບ/MB.
 • ແພັກເກດ IRU15, IRU35 ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ທັງເບີ ເຕີມເງີນ, ເບີເນັດ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ ໃຊ້ແບບບໍ່ຈຳກັດດາຕ່າ.
 • ກວດດາຕ້າ ແລະ ອາຍຸນໍາໃຊ້ແພັກເກດ Roaming ໄປໄທ ພີມ Check ສົ່ງໄປເບີ 117.

 

ລາຄາໃໝ່ຂອງບໍລິການໄອອາ 11 ປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ:

• ລາຄາດັ່ງກ່າວແມ່ນນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະເບີລາຍເດືອນຂອງຢູນີເທວ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປີດນຳໃຊ້ໄອອາ ທີ່ປ່ອງບໍລິການຂອງຢູນິເທວແລ້ວ (ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າມັດຈຳ).

• Block ຄິດໄລ່: ໂທ (60s + 60s); Data (10KB + 10KB).


ຊື່ປະເທດ ລະຫັດປະເທດ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຮັບສາຍ ໂທອອກ ກີບ/ນາທີ ດາຕ້າ ກີບ/MB
ໂທໃນປະເທດ ທີ່ກໍາລັງນໍາໃຊ້ບໍລິການ ໂທກັບປະເທດລາວ ໂທຕ່າງປະເທດ

ບໍລິການໄອອາ ແມ່ນມີສອງປະເພດຄື: ນໍາໃຊ້ເເບບເບີລາຍເດືອນ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບເບີເຕີມເງິນ.

1. ລົງທະບຽນ ເບີລາຍເດືອນ

 • ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ມາລົງທະບຽນທີ່ສູນບໍລິການຂອງຢູນີເທວ ເພື່ອປະກອບຂໍ້ມູນຕາມແບບຟອມຂໍເປີດ, ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ.

1.1. ເອກະສານປະກອບເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນໄອອາ ສຳຫຼັບເບີລາຍເດືອນ:

 • ລູກ​ຄ້າທົ່ວ​ໄປ:
  • ສໍາ​ເນົາປື້​ມສໍາມະ​ໂນ​ຄົວ
  • ສໍາ​ເນົາບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ ຫຼື ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)
 • ລູກ​ຄ້າ​ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ:
  • ສໍາ​ເນົາໜັງສື​ຜ່ານ​ແດນ
  • ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)
 • ລູກ​ຄ້າ​ພາກ​ລັດ ຫຼື ອົງ​ກອນ​ຕ່າງໆ
  • ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ຈາກ​ກົມ​ກອງ
  • ສໍາ​ເນົາບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ ຫຼື ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)

2. ສຳລັບເບີເຕີມເງິນ ແລະ ເບີເນັດ

 •  ຄ່າ​ລົງທະບຽນ: ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ
 • ລົງ​ທະບຽນ ພີ​ມ: “ON” ສົ່ງ​ໄປ​ທີ່ 117.
 • ຮັບປະກັນ​ເງີ​ນ​ໃນ​ບັນຊີ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ທ່ານ ຕ້ອງ​ຫຼາຍກວ່າ​ອັດຕາ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ບໍລິການ.
 • ລະບົບ​ຈະ​ຕັດ​ເງີ​ນ​ໃນ​ບັນຊີ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເມື່ອ​ນໍາ​ໃຊ້​ບໍລິການ.