Slide thumbnail

ຢູນີເທວ ດາຕ້າໂຣມມິງ

ຢູນີເທວ ດາຕ້າໂຣມມິ້ງ ສໍາລັບປະເທດໄທ

True Move H
Dtac
ແພັກເກດ ລາຄາ ດາຕ້າ ວັນໝົດອາຍຸ ວິທີລົງທະບຽນ ໝາຍເຫດ
IR6 6,000   ກີບ 150MB 24ຊມ ພິມ IR6 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ
IRU15 15,000   ກີບ ບໍ່ຈໍາກັດ 24ຊມ ພິມ IRU15 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ ແລະ ລາຍເດືອນ
IRU35 35,000   ກີບ ບໍ່ຈໍາກັດ 3ວັນ ພິມ IRU35 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ ແລະ ລາຍເດືອນ

ກ່ອນນໍາໃຊ້ດາຕ້າ Roaming ລູກຄ້າຕ້ອງລົງທະບຽນເປີດບໍລິການ IR ກ່ອນດັ່ງນີ້:

 • ແພັກເກດ IR6, IRU15,IRU35 ເມື່ອດາຕ້າໝົດລະບົບຈະສືບຕໍ່ຕັດ 40 ກີບ/MB
 • ກວດດາຕ້າ ແລະ ອາຍຸນໍາໃຊ້ແພັກເກດ Roaming ໄປໄທ ພີມ Check ສົ່ງໄປເບີ 117

 

ລາຄາໃໝ່ຂອງບໍລິການໄອອາ 11 ປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ:

 • ລາຄາດັ່ງກ່າວນຳໃຊ້ສຳລັບທຸກເລກໝາຍ Unitel ທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການ roaming ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການລົງທະບຽນແພັກເກດ.
 • ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍລາຄາພິເສດ ໃນເວລາທີ່ລູກຄ້າໄປ roaming ແລະ ພົວພັນກັບບັນດາເລກໝາຍຂອງ ບັນດາປະເທດນັ້ນໆ.
 • Block ຄິດໄລ່: ໂທ (60s + 60s); Data (10KB + 10KB).

ຊື່ປະເທດ ລະຫັດປະເທດ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຮັບສາຍ ໂທອອກ ກີບ/ນາທີ ດາຕ້າ ກີບ/MB
ໂທໃນປະເທດ ທີ່ກໍາລັງນໍາໃຊ້ບໍລິການ ໂທກັບປະເທດລາວ ໂທຕ່າງປະເທດ

ບໍລິການໄອອາ ແມ່ນມີສອງປະເພດຄື: ນໍາໃຊ້ເເບບເບີລາຍເດືອນ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບເບີເຕີມເງິນ.

1. ລົງທະບຽນ ເບີລາຍເດືອນ

 • ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ມາລົງທະບຽນທີ່ສູນບໍລິການຂອງຢູນີເທວ ເພື່ອປະກອບຂໍ້ມູນຕາມແບບຟອມຂໍເປີດ, ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ.

1.1. ເອກະສານປະກອບເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນໄອອາ ສຳຫຼັບເບີລາຍເດືອນ:

 • ລູກ​ຄ້າທົ່ວ​ໄປ:
  • ສໍາ​ເນົາປື້​ມສໍາມະ​ໂນ​ຄົວ
  • ສໍາ​ເນົາບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ ຫຼື ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)
 • ລູກ​ຄ້າ​ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ:
  • ສໍາ​ເນົາໜັງສື​ຜ່ານ​ແດນ
  • ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)
 • ລູກ​ຄ້າ​ພາກ​ລັດ ຫຼື ອົງ​ກອນ​ຕ່າງໆ
  • ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ຈາກ​ກົມ​ກອງ
  • ສໍາ​ເນົາບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ ຫຼື ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)

2. ເບີເຕີມເງິນ

 • ເບີເຕີມເງີນແມ່ນສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ເລີຍ ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າລົງທະບຽນ (ແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບປະກັນເງີນໃນບັນຊີ ທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ ໄອອາ).
  • ວິທີລົງທະບຽນແມ່ນ: ພິມ ON ສົ່ງໄປ 117.
  • ວິທີຍົກເລີກແມ່ນ ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 117.