Slide thumbnail
ແບບເຕີມເງິນ

ແບບເຕີມເງິນ

ຄ່າບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະໂທ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ດາຕ້າອິນເຕີເນັດ ທີ່ເໝາະສົມ, ກົດເບິ່ງທີ່ນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນຄາບໍລິການ ເບີເຕີມເງິນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລາວ!

ອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື

ພົບກັບປະສົບການຄວາມໄວທີ່ສຸດ 4 ຈີ ບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນລາວ. ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງສຸດຂອງເຄື່ອຂ່າຍຢູນີເທວ.

ເບີລາຍເດືອນ

ເພື່ອຊອກຫາ ບໍລິການເບີລາຍເດືອນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລາວ? ເລືອກແພັກເກດ ເບີລາຍເດືອນຂອງຢູນີເທວ
ເຄື່ອຂ່າຍທີ່ເໝາະສົມກັບທີ່ສຸດ

4G

ສໍາພັດອີນເຕີເນັດ 4G ທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນລາວກັບຢູນີເທວ

FTTH & ADSL

ຢ່າໃຫ້ອີນເຕີເນັດຊ້າເປັນບັນຫາກວນໃຈທ່ານ. ເບີ່ງການບໍລິການອີນເຕີເນັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ບ່ອນນີ້.

ມືຖື

ເບີ່ງການບໍລິການສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ.

ຢູນີໂຮມ

ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບການຕິດຕໍ່ຫາໝູ່ເພື່ອລະຄອບຄົວ

ບໍລິການຂ້າມແດນ

ເລືອກຢູນີເທວສໍາລັບເຄືອຄ້າຍທີ່ຄວບຄຸ້ມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ລາຄາໂທຕ່າງປະເທດຖືກທີ່ສຸດ