Slide thumbnail

ຄໍາຖາມເລື່ອຍໆ

 


ການລົງທະບຽນເບີໃໝ່ເຮັດແນວໃດ?

 1. ເບີລາຍເດືອນ
  • ເຂົ້າມາເປີດນຳໃຊ້ທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງຢູນີເທວທຸກສາຂາ
  • ເອກະສານປະກອບ ສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເບີລາຍເດືອນ
   1. ເອກະສານປະກອບ ສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເບີລາຍເດືອນ
    • ບັດປະຈໍາຕົວ/ພັສປອດ
    • ສໍາມະໂນຄົວ (ຄົນລາວ)
    • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຈ້ຳການາຍບ້ານ
    • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກໍລະນີໃນນາມບໍລິສັດ)
   2. ເອກະສານປະກອບ ຄົນຕ່າງປະເທດ
    • ບັດປະຈໍາຕົວ
    • ພາສປອດ
    • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
    • ໃບຄໍ້າປະກັນບຸກຄົນ
    • ໃບຢັ້ງຢືນອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກ
 2. ເບີເຕີມເງິນ
  • ສາມາດຊື້ຊິມໄດ້ທີ່ປ່ອງບໍລິການ ຫຼື ຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ທີ່ມີສັນຍາລັກຂອງຢູນີເທວ
  • ລາຄາ 10.000 ກີບ/ຊິມ
  • ເປີດນໍາໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດ ກົດ 121 ແລ້ວໂທອອກ ກົດ 1 , ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂໍ້ຄວາມຈະສົ່ງແຈ້ງຍອດເງິນໃນບັນຊີ ຫລັງຈາກນັ້ນ ເບີ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ.

ວິທີການຕື່ມເງິນ ແລະ ກວດເບິ່ງຍອດເງິນ

 1. ເບີລາຍເດືອນ
  1. ວິທີການຊຳລະຄ່າໂທມີ 2 ຊ່ອງທາງຄື:
   • ຊຳລະຄ່າໂທດ້ວຍຕົນເອງ: ກົດ*196*ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ#ໂທອອກ ຫຼື ໂທ 196 ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນໍາ.
   • ຊຳລະຜ່ານສູນບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວປະເທດ.
  2. ກວດເບິ່ງຍອດຄ້າງຊໍາລະ ໂທ 196 ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນໍາ.
 2. ເບີເຕີມເງິນ
  • ວິທີຕື່ມມູນຄ່າໂທ: ກົດ*121*ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ#ໂທອອກ.
  • ກວດເບິ່ງຍອດເງິນ ແລະ ດາຕ້າ ກົດ *122#ໂທອອກ.

ຢາກໃຊ້ອີນເຕີເນັດເຮັດແນວໃດ

 1. ຕ້ອງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບມີສາຍ ADSL&FTTH ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ 021 999 888 ຫຼື Call center 109.
 2. ຕ້ອງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 3G/4G ເທິງມືຖື ຫຼື ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ຕິດຕໍ່ Call center 109.