Download music: www.unimusic.com.la      Call Center 109 or 021.999.666      CALL CENTER 107: ANSWERING FOR SPORT, ENTERTAINMENT, LOTTERY, SOCIAL - ECONOMICAL INFORMATION... SERVE 24/24 HOURS      ຂາຍສິນຄ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບ - ບໍລິການເຖິງທີ່. ໂທ 021.999.888

ຢູນິເທວໄດ້ຈັດພິທີ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ-ສິລະປະວັນນະຄະດີ ທົ່ວບໍລິສັດສະຕາຣໂທລະຄົມ

ຢູນິເທວໄດ້ຈັດພິທີ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ-ສິລະປະວັນນະຄະດີ ທົ່ວບໍລິສັດສະຕາຣໂທລະຄົມ

ໂທຫລີ້ນເກມ 1965

ໂທ 1965 ເພື່ອລຸ້ນຮັບລາງວັນ ກັນທຸກໆເດືອນ

ເກຼມທວາຍຊື່ເພງ 1965

ເກຼມທວຍເພງຫັນສາຂອງຢູນິເທວ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຫລີ້ນເກຼມຕອບຄຳຖາມ ເຊີ່ງທຸກໆຄຳຖາມແມ່ນຈະມີເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດເພງ. 1.ລົງທະບຽນ ພີມ ON ສົ່ງ 1965 2.ຍົກເລີກ ພີມ OFF ສົ່ງ 1965 ຄ່າບໍລິການ 3000ກີບ/ອາທິດ ຄ່າໂທເຂົ້າຫລີ້ນເກຼມເລີຍ 1000ກີບ/ນາທີ