Download music: www.unimusic.com.la      Call Center 109 or 021.999.666      CALL CENTER 107: ANSWERING FOR SPORT, ENTERTAINMENT, LOTTERY, SOCIAL - ECONOMICAL INFORMATION... SERVE 24/24 HOURS      ຂາຍສິນຄ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບ - ບໍລິການເຖິງທີ່. ໂທ 021.999.888

ຢູນິເທວໄດ້ຈັດພິທີ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ-ສິລະປະວັນນະຄະດີ ທົ່ວບໍລິສັດສະຕາຣໂທລະຄົມ

ຢູນິເທວໄດ້ຈັດພິທີ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ-ສິລະປະວັນນະຄະດີ ທົ່ວບໍລິສັດສະຕາຣໂທລະຄົມ

ໂທຫລີ້ນເກມ 1965

ໂທ 1965 ເພື່ອລຸ້ນຮັບລາງວັນ ກັນທຸກໆເດືອນ

ບໍລິການຟັງເລື່ອງເລົ່າ Story

ແມ່ນບໍລິການທີ່ລູກຄ້າສາມາດໂທເຂົ້າ 1967 ເພື່ອຟັງເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ:ເລື່ອງຕະຫລົກ,ເລື່ອງຜີ,ເລື່ອງຄວາມຮັກ,ເລື່ອງເດັກນ້ອຍ.... ໂທ 1967 ເພື່ອນຳໃຊ້ບໍລິການ ຄ່າໂທຟັງແມ່ນ 200 ກີບ/ນາທີ